Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden2018-09-11T14:40:40+02:00

ALGEMENE VOORWAARDEN NOORDHOF ADVOCATUUR

1. Toepasselijkheid:
1.1 Noordhof Advocatuur is een BV naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen
van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat.
1.2 Overeenkomsten worden aangegaan met Noordhof advocatuur B.V.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende
(vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Noordhof advocatuur B.V.
1.4 De bedingen opgesteld in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers
van Noordhof advocatuur B.V., alsmede voor overige personen die bij, voor of namens Noordhof
advocatuur B.V. werkzaam zijn.
1.5 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Noordhof
advocatuur B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door
een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de volgende wetsartikelen worden door
deze voorwaarden volledig uitgesloten: (1) art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), art. 7:407 lid 2 BW
en art. 7:409 BW.
1.6 De opdracht is door Noordhof advocatuur B.V. aangenomen indien deze door Noordhof advocatuur
B.V. is bevestigd.
1.7 De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de
opdracht tijdig te verstrekken.
1.8 Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal gedurende een periode van vijf jaren
worden bewaard in het archief van Noordhof advocatuur B.V. Na afloop van voornoemde termijn zal
het dossier worden vernietigd. Voor de nadelige gevolgen van de vernietiging aanvaardt Noordhof
advocatuur B.V. geen aansprakelijkheid. Indien opdrachtgever een afschrift van de stukken wenst te
ontvangen is Noordhof advocatuur B.V. gerechtigd kosten voor de verrichte werkzaamheden in
rekening te brengen.
1.9 Noordhof advocatuur B.V. zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen.

2. Honorarium en verschotten:
2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Noordhof advocatuur B.V. omvatten het eigenlijke
honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten.
2.2 Alle genoemde prijzen voor particulieren zijn inclusief kantoorkosten en BTW. Prijzen voor
ondernemers zijn inclusief kantoorkosten, maar exclusief BTW.
2.3 Tenzij tussen partijen anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het
honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende
uurtarief.
2.4 Noordhof advocatuur B.V. hanteert in overige gevallen een vast tarief per opdracht waarbij vooraf
aangegeven wordt wat het verwachte aantal uren is dat de zaak in beslag zal nemen.
2.5 Noordhof advocatuur B.V. hanteert een ‘fair-use-policy’ inhoudende dat bij overschrijding van 200%
van de verwachtte tijdsbesteding aan de zaak een uurtarief wordt gerekend. Ten aanzien van dit
uurtarief kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt ten aanzien van het regulier geldende
uurtarief.
2.6 Tenzij anders is overeengekomen, is Noordhof advocatuur B.V. gerechtigd om ook tijdens de duur
van de opdracht, naar aanleiding van algemene aanpassingen van lonen en/of prijzen, het
overeengekomen tarief te wijzigen. Noordhof advocatuur B.V. zal de opdrachtgever hiervan
onverwijld in kennis stellen.
2.7 Ten aanzien van het griffierecht is het uitgangspunt dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor
het betalen van het griffierecht. Hiermee is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de gevolgen
die voortvloeien uit niet-betalen. Deze gevolgen kunnen verstrekkend zijn zoals niet-ontvankelijk
verklaring of verval van instantie. Noordhof advocatuur B.V. spant zich in facturen van griffiekosten
zo spoedig mogelijk na ontvangst hiervan door te zenden naar opdrachtgever. In beginsel zal dit via
e-mail worden verstrekt. Noordhof advocatuur B.V. is gerechtigd, bij niet tijdige betaling van
griffierechten, zich uiterlijk vier dagen voor de uiterste betaaldatum te onttrekken aan de procedure.
2.8 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door
Noordhof advocatuur B.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals deurwaarderskosten,
reiskosten, kosten van uittreksels en indien afgeweken van art. 2.7: griffierechten). De kantoorkosten
worden forfaitair berekend op 6% van het honorarium en zijn reeds in het uurtarief verwerkt.
2.9 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp,
geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven
toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
2.10 Indien een toevoegingsbeslissing (met terugwerkende kracht) wordt ingetrokken, dan is dit artikel op
de geleverde dienstverlening van toepassing en is het reguliere uurtarief geldend.
2.11 Noordhof advocatuur B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te
verlangen. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht, uiterlijk na drie maanden
verrekend.
2.12 Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval binnen schriftelijk te zijn
ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkheidstelling met
betrekking tot een verwijtbare tekortkoming in de nakoming door Noordhof advocatuur B.V. van de
uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een
termijn van dertig dagen nadat de tekortkoming bij de opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar kon zijn,
schriftelijk te zijn ingediend.

3. Betaling:
3.1 Behoudens nadere afspraak, wordt om de 14 dagen gedeclareerd, waarbij de betaling zoveel mogelijk
giraal dient te geschieden. Noordhof advocatuur B.V. is gerechtigd contante betaling te weigeren.
3.2 Betaling van declaraties dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij
overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht de nog openstaande vordering, van
rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling.
3.3 Noordhof advocatuur B.V. behoudt zich het recht voor een zaak niet eerder aanhangig te maken dan
op het moment het griffierecht dan wel een overeengekomen voorschot is voldaan. Opdrachtgevers
blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor voldoening van de griffierechten tenzij expliciet
afwijkend overeengekomen.
3.4 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke
(handels)rente verschuldigd.
3.5 Indien Noordhof advocatuur B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in
verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever.
Deze kosten worden berekend conform de wettelijke regels met betrekking tot de
(buitengerechtelijke) incassokosten.
3.6 Noordhof advocatuur B.V. is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot
het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Noordhof
advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van
werkzaamheden.
3.7 Noordhof advocatuur B.V. is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever te ontvangen
op de bankrekening Stichting Derdengelden Noordhof advocatuur B.V. De Stichting is door de
opdrachtgever gemachtigd om ontvangen gelden over te maken aan Noordhof advocatuur B.V. en
(eventueel) te verrekenen met nog openstaande vorderingen op de opdrachtgever, ook indien de
betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken.

4. Communicatie:
4.1 Noordhof advocatuur B.V. communiceert zoveel mogelijk langs de elektronische weg met
opdrachtgever.
4.2 Processtukken, afschriften van correspondentie zullen in beginsel als digitaal document worden
meegezonden in een bijlage van een e-mail.
4.3 Bij twijfel of discussie over de ontvangst van e-mails is de administratie van Noordhof advocatuur
B.V. leidend. Dit betekent dat een e-mail is ontvangen bij opdrachtgever indien deze succesvol is
verzonden door Noordhof advocatuur B.V..
4.4 Noordhof advocatuur B.V. is gerechtigd een opslag te rekenen van 3% van het uurtarief indien
opdrachtgever middels reguliere post wenst te communiceren. Bij een vaste prijs afspraak zal deze
worden verhoogd met een opslag van 3%.

5. Aansprakelijkheid:
5.1 De aansprakelijkheid van Noordhof advocatuur B.V. voor schade die voortvloeit uit of verband houdt
met de uitvoering van de opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Noordhof
advocatuur B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het betreffende geval
aanspraak geeft.
5.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Noordhof advocatuur B.V. aan
opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR
5.000,00.
5.3 Bij het inschakelen van derden is Noordhof advocatuur B.V. niet aansprakelijk voor fouten die door
deze derden mochten worden gemaakt.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Noordhof advocatuur B.V. tegen alle aanspraken van derden, de door
Noordhof advocatuur B.V. in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect
voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van Noordhof advocatuur B.V. ten
behoeve van opdrachtgever.
5.5 Noordhof advocatuur B.V. bepaalt wie binnen Noordhof advocatuur B.V. met de uitvoering van de
opdracht wordt / worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder
hulppersonen.

6 Wijziging algemene voorwaarden
6.1. Noordhof advocatuur B.V. is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering
van een opdracht te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en
geldt voor de duur van de opdracht.

7 Toepasselijk recht / bevoegde rechter:
7.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door
Nederlands recht.
7.2 Noordhof advocatuur B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de
Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening
van Noordhof advocatuur B.V. in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd
is. De regeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en is te
raadplegen via de website: advocatenorde.nl.
7.3 Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het
oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet
is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar de
behandelende advocaat werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.

AV 1.1 2017